ADR

01SZKOLIMY KIEROWCÓW

na kursach:

 • podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
 • specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
 • specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Po ukończonym szkoleniu, wiedza jest sprawdzana na egzaminie państwowym, w formie testu pisemnego, składanym przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje Zaświadczenie ADR uprawniające do transportu towarów niebezpiecznych (zgodnie z wybranym zakresem).

02Szkolimy Pracowników

którzy mają kontakt z towarami niebezpiecznymi:

 • magazynierów
 • pakujących
 • ładujących
 • napełniających
 • spedytorów
 • pracowników myjni
 • i innych

03Szkolimy

w zakresie obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych TDT -NO.

Po ukończonym szkoleniu wiedza i umiejętności są sprawdzane na egzaminie ustnym i praktycznym składanym przed komisją powołaną przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Po pomyślnym zdaniu egzaminu, absolwent otrzymuje Zaświadczenie kwalifikacyjne (zgodnie z wybranym zakresem kursu i klasą ADR).

04Doradzamy

Pomagamy wypełnić obowiązki, które są nałożone na uczestnika przewozu określone w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367) oraz może mieć, zgodnie z zawartą umową o współpracy, obowiązki określone w p. 1.8.3.3. Umowy Europejskiej (ADR).

Doradca ma, w szczególności, następujące obowiązki odnośnie do działalności przedsiębiorstwa:

 • śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych;
 • doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych;
 • przygotowywanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Obowiązki doradcy obejmują również śledzenie następujących praktyk i procedur związanych z działalnością przedsiębiorstwa, o której mowa:

procedur służących zachowaniu zgodności z wymaganiami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych;

praktyki przedsiębiorstwa w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu;

procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;

prawidłowego szkolenia pracowników przedsiębiorstwa oraz przechowywania dokumentacji szkoleniowej;

wprowadzania prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i awarii, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;

prowadzenia dochodzeń oraz, jeżeli ma to zastosowanie, przygotowywania sprawozdań na temat poważnych wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;

wprowadzania odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;

uwzględniania przepisów oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców oraz partnerów;

sprawdzania, czy pracownicy zaangażowani w przewóz, załadunek lub rozładunek towarów niebezpiecznych otrzymali szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;

stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;

wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;

wprowadzania procedur kontrolnych służących sprawdzeniu czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom;

istnienie planu ochrony.