P.Poż.

Usługi doradcze

Świadczymy usługi doradcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Dla zarządców, właścicieli lub użytkownikowi budynku, obiektu lub terenu, albo działając w ich imieniu podejmujemy czynności mające zapewnić ochronę przeciwpożarową, w szczególności:

  • przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażenie budynku, obiektu lub terenu w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,
  • zapewnienie konserwacji i naprawy sprzętu oraz urządzeń, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

  • zapewnienie osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji,
  • przygotowanie budynku, obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
  • ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Skontaktuj się z nami