Kursy ADR

Kursy ADR

 • podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas
 • specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
 • specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1
 • specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7

Zaświadczenie ADR otrzymuje osoba, która:

Ukończyła 21 lat.

spełnia wymagania określone w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy;

ukończyła odpowiedni kurs ADR:

złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kończący kurs ADR początkowy albo doskonalący.

Uprawnienia

Posiadanie zaświadczenia ADR uprawnia kierowcę do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zależności od ukończonego kursu; podstawowego , w cysternach, klasy 1 lub klasy 7.

Skontaktuj się z nami

Uprawnienia

Posiadanie zaświadczenia ADR uprawnia kierowcę do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, w zależności od ukończonego kursu; podstawowego , w cysternach, klasy 1 lub klasy 7.

Skontaktuj się z nami

Uczą profesionaliści

 • Kurs prowadzi doradca ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, specjaliści ochrony p.poż., oraz z pierwszej pomocy przedmedycznej – ratownicy medyczni.
 • W trakcie kursu uczestnicy mają do dyspozycji podręczniki i materiały szkoleniowe.

Czas trwania kursu

 • szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – 24 godziny + 1 godzina dla 5 osób;
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 16 godzin + 1 godzina dla 5 osób;
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – 8 godzin;
 • szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – 8 godzin.

Ważność zaświadczenia ADR

 • Jeżeli Zaświadczenie ADR wydawane jest po raz pierwszy to jego ważność wynosi 5 lat, licząc od dnia złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu.
 • Kierowca, który zamierza poszerzyć zakres posiadanych uprawnień, może przystąpić do części specjalistycznej egzaminu, po ukończeniu kursu specjalistycznego odpowiadającego zakresowi egzaminu.
 • W okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności zaświadczenia ADR, w celu przedłużenia ważności zaświadczenia ADR kierowca jest obowiązany ukończyć kurs ADR doskonalący i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin. Po spełnieniu tych wymagań marszałek województwa przedłuża ważność zaświadczenia ADR na okres kolejnych 5 lat od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego zaświadczenia ADR.

Egzamin

Egzamin przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami.

 • 30 pytań – czas trwania 60 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas;
 • 18 pytań –czas trwania 40 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach;
 • 15 pytań – czas trwania 30 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1;
 • 15 pytań – czas trwania 30 minut w przypadku egzaminu z zakresu szkolenia specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7.

Egzamin uważa się za zdany, jeżeli osoba egzaminowana udzieli poprawnych odpowiedzi na co najmniej 2/3 pytań z każdego zdawanego testu.

Marszałek województwa na podstawie protokołu sporządzonego przez przewodniczącego komisji, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, wydaje kierowcy zaświadczenie ADR. Zaświadczenie ADR przesyła się kierowcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres zamieszkania kierowcy.